• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Onderwijs in de bovenbouw (groep 6 t/m 8)

Leren lezen

Ook in de groepen 6 t/m 8 wordt de dag altijd gestart met een half uurtje lezen. Soms uit een leesboek, maar ook strips, kranten en informatieve boeken worden gebruikt. Want: Leren lezen is plezier hebben! Naarmate de kinderen ouder worden, komt de nadruk steeds meer op begrijpend lezen te liggen. Niet alleen het kunnen lezen, maar vooral het begrijpen van wat je hebt gelezen wordt dan belangrijk. We gebruiken daarvoor Nieuwsbegrip. Iedere week lezen en analyseren de kinderen een tekst over een actueel onderwerp. 

Taal

Taal is het belangrijkste middel om met elkaar te kunnen communiceren en het helpt ons bij ons denken. Kinderen leren taal op een natuurlijke manier. Ze praten met anderen, ze schrijven een brief of gedicht en ze beantwoor­den vragen. Op deze manier komen er diverse taalvaardigheden aan bod: spelling, spreken en luiste­ren en uitbreiding van de woor­den­schat.
Wij gebruiken verschillende methodes. In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen, in de groepen 4 t/m 8 met Taal Actief 5. Ook spelling oefenen we met de methode Taal Actief 5.

Schrijven

Netjes en leesbaar schrijven oefenen we met de methode Pennestreken. Pennestreken sluit naadloos aan bij het Velig Leren Lezen programma in groep 3. Vanaf groep 3 oefenen de kinderen in werkboekjes. Uiteindelijk willen we dat kinderen een vlot en goed leesbaar hand­schrift ontwikkelen. Het programma van Pennestreken loopt in principe door tot groep 8.

Rekenen

Op onze school werken we met de methode Pluspunt 4. De lessen nemen de kinderen mee naar herkenbare concrete situaties waaruit gerekend gaat worden. Veel aandacht wordt besteed aan hóe je sommen oplost – inzichtelijk rekenen dus. Uiteraard wordt er ook veel geoefend door de kinderen. Vanaf groep 5 wordt deze methode op chromebooks aangeboden op een adaptieve wijze. De rekenlessen worden aangevuld met behulp van de methode Met Sprongen Vooruit. 

Wereldoriëntatie

Naast de basisvaardigheden (rekenen en taal) krijgen de kinderen de wereldoriënterende vakken. Wij werken aan deze vakken thematisch en geïntegreerd. Kinderen werken een aantal middagen per week aan onderzoeksvragen, voortkomend uit het thema. Samen ontdekken ze hoe de wereld in elkaar zit. De creatieve vakken sluiten veelal aan bij deze thema's. Ook proberen we altijd een combinatie te zoeken met het kunst- en cultuurprogramma. De methode die wij gebruiken voor deze vakken heet DaVinci. Elk thema wordt afgesloten met een presentatie, een tentoonstelling of opvoering. Op deze manier doen de kinderen gelijktijdig en op een veilige manier vaardigheden op als presenteren, spreken voor een groep, samenwerken en overleggen.

Engels

In alle groepen maken wij een begin met het leren van Engels. Ongeveer een half uur per week Engels luisteren en spreken aan de hand van de methode Groove Me. Het accent ligt bij deze lessen op het spreken. De aangeboden leerlijn bouwt vanzelfsprekend op in moeilijkheid. We proberen binnen het cluster van uw kind een passend aanbod te organiseren voor kinderen die de Engelse taal meer vaardig zijn.

Expressie (creatieve activiteiten)

Elke groep krijgt les in muziek, handvaardigheid en tekenen. Alle mogelijke vaardigheden passeren tijdens de lessen de revue. Aandacht voor toneel, rollen­spel­len, poppenkast en dergelijke volgt verder vaak uit de taallessen of de wereldverkennende vakken. De kinderen maken bijvoorbeeld een toneelstukje voor de groep met de nieuwe woorden die ze hebben geleerd.
Tijdens schooltijd zijn er ook regelmatig gastlessen van bijvoorbeeld het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) of het Filiaal, waarbij de kinderen de eerste les van de Brede School Activiteiten krijgen aangeboden. Door het UCK krijgen we momenteel cok teachingslessen vanuit de muziekimpuls. Zo verbreden we ons muziekaanbod binnen de school.
Een aantal keer treden de groepen op bij het Hoge Raven Podium. Hierbij laten de groepen aan elkaar zien waar ze mee bezig zijn door middel van zang, dans of toneel.

Bewegingsonderwijs (gym)

Tijdens de gymlessen en buitenspelactiviteiten zijn de kinderen volop in beweging. De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les van een vakleerkracht.
Deze groepen krijgen ook één keer per week les van de eigen leerkracht. De gymlessen worden gegeven in de één van de twee gymzalen in ons gebouw. We vinden het belangrijk dat de kinderen goed kunnen bewegen tijdens de lessen. Een apart tasje met daarin gymkleding en soepele schoenen is een vereiste voor alle kinderen.


Download ons volledige leerstofaanbod (alle groepen)

 

Pluspunt (rekenen)

 

 

Taal Actief

 

 

Estafette

 

Pennenstreken