• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Onderwijs in de onderbouw (groep 1/2)

Hoe ziet de dag eruit in de kleutergroepen?

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open. Ouders brengen hun kind(eren) naar de klas en lezen nog even een boekje of blijven nog even kletsen. Om 8.30 uur begint de les. De kleuters beginnen de dag in de kring. Ze zitten dan op hun eigen stoeltje en gezamenlijk wordt de dag doorgenomen, een boekje gelezen, een liedje gezongen en/of een reken- of taalspelletje gedaan.

Na de kring gaan de kleuters in de hoeken aan het werk. Dit noemen we het ‘spelen/werken’. Ze kiezen zelfstandig in welke hoek ze gaan werken: de bouwhoek, de huishoek, de themahoek, de puzzelhoek, de schilderhoek, de leeshoek, de computerhoek of de schrijfhoek.
Na het spelen/werken eten de kinderen fruit dat ze van thuis hebben meegenomen. Dit doen ze in de kring. Tijdens het eten leest de juf een boekje voor of kijken ze Schooltv op het digibord.
Daarna gaan de kleuters buiten spelen of gymmen. Buiten spelen ze in de zandbak, op de klimtoestellen of schommels of met de fietsjes en karren. Soms gymmen de kinderen in het speellokaal, bijvoorbeeld als het regent. Daar doen ze spelletjes of spelen vrij op het klim- en klautermateriaal.
Na het buitenspelen gaan de kinderen weer in de kring voor een spelletje waarbij ze nieuwe woorden leren of leren tellen. Het kan ook een spelletje zijn waarbij de sociaal-emotionele of creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Dan is het tijd om te lunchen. Kinderen nemen van thuis hun boterham(men) mee. Soms eten ze met hun eigen juf, maar soms ook met de klassenassistent of onderwijsassistent. Dan houdt hun eigen juf even pauze. Na het eten wordt met elkaar de klas opgeruimd.
Na de lunch gaan de kinderen weer spelen/werken, naar buiten, naar het speellokaal of in de kring. De dag wordt afgesloten met een spelletje of een liedje.

Om half drie gaan de kinderen naar huis, naar de naschoolse opvang of naar een Brede schoolactiviteit. 

Thema’s

De kleuters werken thematisch. Vier weken lang staat de klas in het teken van bijvoorbeeld Circus, Piraten, Je lijf of Sinterklaas. Kinderen nemen van thuis spulletjes mee voor de thematafel en sommige hoeken krijgen gedurende deze periode een bijpassende inrichting. Zo bieden we een duidelijke context voor alles wat de kleuters leren in een periode.

Kleine en grote kring

Elk kind is verschillend en dat geldt ook voor het leren. Het ene kind vindt taal moeilijk en rekenen makkelijk en het andere vindt dat juist andersom. Wij geven de kinderen die dat nodig hebben extra aandacht. Om aan kinderen onderwijs op hun eigen niveau te geven, maken we gebruik van de zogenaamde “kleine en grote kringen”.
Als de kinderen met de hele groep in de kring zitten, noemen we dit de grote kring. Als de kinderen vervolgens in de hoeken gaan werken, geeft de leerkracht aan een groepje kinderen extra uitleg, verrijkt of herhaalt nog eens de les. Dit noemen we de kleine kring. Het kan zijn dat de leerkracht met een groepje kinderen aan een tafeltje gaat zitten en iets uitlegt of aanleert. Maar het kan ook zijn dat de leerkracht meespeelt in de huishoek en op die manier bijvoorbeeld de taalontwikkeling stimuleert.

Taal en woordenschat

Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen veel woorden kennen. We besteden daarom in groep 1 en 2 veel aandacht aan het leren van nieuwe woorden. Maar ook andere taalvaardigheden worden gestimuleerd. Door middel van verschillende activiteiten wordt gewerkt aan zowel de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid als aan de beginnende geletterdheid en taalbeschouwing. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden. Wij  maken gebruik van de methode Kleuterplein. Aan de hand van thema's biedt Kleuterplein niet alleen lessen taal en lezen, maar ook rekenen, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels.  

Rekenen

In groep 1 en 2 leren wij de kinderen op speel­se wijze omgaan met begrippen als groot/klein, veel/weinig, licht/don­ker, voor/achter enzovoort. Door middel van deze activiteiten vormen we een basis waarop de rekenvaardigheden zich verder kunnen ontwikkelen. 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op onze school. Wij zien dat als een voorwaarde voor het leren van kinderen. Daarom begeleiden en stimuleren we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m groep 8. We leren kinderen hoe ze goed omgaan met elkaar, hoe ze met hun eigen en andermans gevoelens kunnen omgaan en hoe ze conflicten goed kunnen oplossen.
In onze school gebruiken we het programma 'Vreedzame School'. Binnen de vreedzame school omgeving passen de kinderen alles toe wat ze leren op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

Expressie 

Uiteraard is er veel aandacht voor muziek, handvaardigheid, tekenen en toneel. De kinderen zingen liedjes, spelen rollenspelen en maken schilderijen en knutselwerkjes die met de thema’s te maken hebben. Omdat we gebruik kunnen maken van de cultuursubsidie Utrecht kunnen we regelmatig met de kinderen naar en voorstelling of museum.