Praktische informatie

Schooltijden

Maandag: 8.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag: onderbouw (groepen 1 t/m 3): 8.30 uur - 12.30 uur
Vrijdag bovenbouw (groepen 4 t/m 8): 8.30 uur - 14.30 uur

Schoolvakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 okt 2023  -  20 okt 2023

Kerstvakantie

25 dec 2023  -  05 jan 2024

Voorjaarsvakantie

19 feb 2024  -  23 feb 2024

Tweede Paasdag

Meivakantie

01 april 2024

29 apr 2024  -  10 mei 2024

Zomervakantie

15 jul 2024  -  23 aug 2024

Hemelvaart

09 mei 2024

Pinksteren

20 mei 2024

 

Sint, 12.30 u alle k. vrij

5 dec 2023

Kerstvakantie, 12.30 u alle k. vrij

22 dec 2023
Zomervakantie, 12.30 u alle k. vrij
 
12 jul 2024

 

Studiedagen 2024-2025

Studiedag 1

02 okt 2024

Studiedag 2

06 dec 2024

Studiedag 3

21 feb 2025

Studiedag 4

07 apr 2025

Studiedag 5

10 jun 2025

Studiedag 6

26 jun 2025

Ziekmeldingen

Bij voorkeur via parro een bericht naar de leerkracht sturen (graag voor 08.15 uur). U kunt ook telefonisch een ziekmelding doen.

Ziek op school?

Het kan gebeuren dat uw kind zich tijdens schooltijd niet goed voelt. Indien nodig nemen wij dan contact met u op om uw kind te komen ophalen. 

Luizen

Regelmatig worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Mocht bij herhaalde controles blijken dat uw kind luizen heeft, dan kan het zijn dat wij contact met u opnemen tijdens schooltijd. U wordt dan verzocht uw kind mee te nemen naar huis en te behandelen. Dit doen wij om verdere besmetting onder andere kinderen te voorkomen.

Fietsen en stepjes

Wij vragen u om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Komt uw kind met de fiets, dan kan die in het fietsenrek buiten het hek. Indien mogelijk verzoeken wij  u om stepjes e.d. weer meer naar huis te nemen.

Verlof buiten de schoolvakanties/ vrij wegens bijzondere omstandigheden

De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor verlof buiten de vakanties. Als school zijn wij verplicht ons hieraan te houden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Om verlof aan te vragen verzoeken wij u het verlofformulier in te vullen en in te leveren.

Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens  LVS voor NCO

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

'Ik kan samenwerken'

Image
Image